mandala
Pathaaka
Mudraakhyam Katakam Mushti Kartharee Mukham Sukathundam Kapidhakam HamsaPaksham
mandala
 

IMPRESSUM

kathakali.rupiya.de

Isa Jacobi
Fidicinstr. 13
10965 Berlin

Telefon: +49 30 6 92 34 07
E-Mail: info [AT] rupiya [DOT] de
Internet: kathakali.rupiya.de

Bankverbindung:
Isa Jacobi
BLZ 100 900 00 (Berliner Volksbank)
Kto.Nr. 734 549 8006
IBAN: DE69 1009 0000 7345 4980 06
BIC / SWIFT: BEVODEBB

 
 
mandala
Sikharam
Hamsaasyam
Anjaly
Ardhachandram
Mukuram
Bhramaram
Soochimukham
Pallavam
mandala